ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီျခင္း။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)တြင္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ ( ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊၀င္ေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  Myanmar’s Natural Resources: Ownership, Management, Revenue Sharing, and Impact  စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါသည္။ အျပည္အစုံကုိ ေအာက္ပါဖုိင္   တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။  Download NR Paper 23 Feb 2017  

KNU chief calls for relaxed laws

By Eleven  19/January /2017 General Mutu Say Pho, the chair of the Karen National Union (KNU), has called on the government and the army to ease restrictions and stop their repeated attacks if they want more groups to sign the nationwide ceasefire agreement. The national-level political dialogue for Kayin State was held at the Thiri Hpa-An hotel in Hpa-An. Mutu Say Pho said…