ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ (၆) ရပ္ (The Six Peace Principles of Burma Military)

ENAC | May 25, 2017

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒ (၆) ရပ္

The Six Peace Principles of Burma Military

1. ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္။
Genuine desire to make a lasting peace.

2. သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္။
Commitment to peace agreements.

3. ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္။
Abstaining from taking unfair advantages from the peace agreement.

4. ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္။
Not to put burdens on local people.

5. ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္။
Strict adherence to existing laws.

6. ဒို႕တာဝန္ အေရးသံုးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံျပီး 2008 ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္။
Cooperation in democratic reform processes based on the 2008 State Constitution, Our Three Main National Causes, and the essence of democracy.

Source: “The Six Peace Principles.” The Myawady Daily, June 14, 2014. Vol.4, No.60. P.2.

PDF file: Six Peace Principles