ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ဝင္ေငြခြဲေဝမႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စာအုပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီျခင္း။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၃)တြင္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ ( ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs Center (ENAC) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊၀င္ေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  Myanmar’s Natural Resources: Ownership, Management, Revenue Sharing, and Impact  စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါသည္။ အျပည္အစုံကုိ ေအာက္ပါဖုိင္   တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

 Download NR Paper 23 Feb 2017