0

Foreign Affairs Federalism: The role of States in international trade (Burmese Version)

စာတမ်းအနှစ်ချုပ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများအကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ ခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်းကို အခြေခံထားသည်။ ထိုသို့အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးရာတွင် အစဥ်အလာအရ ခွဲဝေကျင့်သုံးလာသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများရှိသကဲ့သို့ သမားရိုးကျမဟုတ်ဘဲ ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်ကာလအနေအထားနှင့် နိုင်ငံအလိုက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုပုံစံများမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုများရှိနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲတတ်သည့် သဘောသဘာဝများ…

0

Vacancy Announcement

Researcher (2 positions) Date: Feb 01, 2022 Responsibilities: Perform research activities including research design, literature reviews, field trips, data collection…